İXTİSASIMIZ HAQQINDA AĞIZ VƏ ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHİYYƏSİ İXTİSASI İxtisasa giriş. Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi tibdə müstəqil bir istiqamət olaraq eyni zamanda stomatologiyanın bir sahəsi kimi qəbul olunur....